mms_img-1243153075

Zapewniamy ochronę obiektom biurowym, przemysłowym, handlowo-magazynowym, placówkom publicznym ,a także placom budowy. Każdemu chronionemu przez nas budynkowi przydzielamy Koordynatora ds. Ochrony, który kontroluje pracę pracowników ochrony na wyznaczonych stanowiskach, koordynuje ich działania i współpracuje ze Zleceniodawcą.

Sporządzając plan ochrony obiektu, analizując poszczególne zagrożenia dobieramy odpowiednich agentów ochrony, którzy zostają poddani procesowi przeszkolenia. Nadzór nad agentami sprawuje przełożony z ramienia agencji ochrony.

Zabezpieczamy obiekty m.in. :
– przed włamaniem, zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia oraz dokumentów znajdujących się w obiektach będących własnością zleceniodawcy,
– przed niewpuszczaniem na teren obiektu osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, akwizytorów, osób o „podejrzanym” wyglądzie,
– prowadzimy interwencję wobec osób zakłócających porządek wewnątrz obiektów.

Zajmujemy się również:
– prowadzeniem ewidencji kluczy,
– stałym patrolowaniem terenu wewnątrz obiektu oraz miejsc o szczególnym zagrożeniu, obsługą systemu telewizji przemysłowej, zamykaniem i otwieraniem obiektów o określonych godzinach, w tym po godzinach pracy,
– wpuszczaniem osób upoważnionych do wejścia, wzmocnieniem czynności związanych z ochroną w godzinach nocnych,
– prowadzeniem księgi dyżurów, wpisywaniem informacji o objęciu dyżuru oraz o wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby, dodatkowo niezwłoczne informujemy upoważnionych pracowników zleceniodawcy o wszelkich zaistniałych problemach na terenie ochranianych obiektów,
– na życzenie klienta przeprowadzamy kontrole w obiekcie pod względem stanu trzeźwości i uczciwości pracowników produkcji zleceniodawcy